+44 (0) 1407 764608

Mae Cyngor Tref Caergybi yn chwilio am fusnesau lleol i’w helpu i adfywio’r Dref a chael mwy o bobl i ddod i Gaergybi.

Mae cynlluniau ar y gweill i adnewyddu’r cysgodfannau adfeiliedig i greu ciosg mwy modern i fasnachwyr lleol eu llogi’n flynyddol, gan annog trigolion Caergybi i siopa, bwyta ac yfed yn lleol.

Y Ciosgs

Mae’r cysgodfannau sy’n edrych dros Draeth Newry wedi eu defnyddio gan drigolion ers sawl blwyddyn. Er iddynt gael eu codi’n wreiddiol i fod yn gysgodfannau bysus, bellach cânt eu defnyddio gan bobl leol pan fyddant yn mynd am dro ar draws Traeth Newry.

Dros y blynyddoedd mae’r cysgodfannau wedi mynd i edrych yn flêr ac mae eu cyflwr yn druenus.

Cred Cyngor Tref Caergybi y gellid defnyddio’r cysgodfannau i roi cyfle i fusnesau lleol yn ogystal ag i groesawu pobl leol a thwristiaid trwy gydol y flwyddyn.

kiosk

Y Gronfa Ffyniant Bro

Amcan y gronfa ffyniant bro yw adfywio canol y dref a’r ardaloedd cyfagos a throi’r dirywiad ar ei ben. Yn ei dro, byddir yn creu mwy o swyddi i drigolion Caergybi wrth, hefyd, fod o fantais i’r economi lleol.

Cymeradwywyd y Gronfa Ffyniant Bro gan Lywodraeth y DU ym mis Ionawr 2023. Gwnaeth Cyngor Sir Ynys Môn gais am fuddsoddiad o £17m i ganol y dref er budd y gymuned.

Derbyniodd Cyngor Tref Caergybi £1.7M o arian grant am ddau brosiect yn y dref fel rhan o ofynion Llywodraeth y Du ar gyfer y Gronfa. Bydd yn mynd ati i adnewyddu asedau sydd ganddo eisoes, megis y Cysgodfannau, a’u hailddatblygu er lles trigolion a thwristiaid. Bydd cysgodfannau’r traeth, sydd wedi gweld eu dyddiau gwell, yn cael eu hailddatblygu’n giosgs i’w rhentu i fusnesau unigol.

hut2

Cymerwch Ran

Ydych chi’n chwilio am eiddo i werthu eich cynnyrch?

 • Bydd y Cysgodfannau’n cael eu prydlesu i fusnesau cymeradwy.

Ynddynt bydd:

 • Tri safle bychan i werthu bwyd a diod.
 • Un safle manwerthu masnachol

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano:

Bwyd a Diodydd:

 • Brechdanau
 • Paninis
 • Teisennau
 • Diodydd oer
 • Coffi
 • Ysgytlaeth
 • Hufen Iâ

Manwerthu Masnachol:

 • Llogi Offer
 • Gwerthu Cofroddion

Gall manwerthu masnachol fod yn unrhyw un o’r uchod neu gellir cymryd awgrymiadau busnes.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ffoniwch ni heddiw ar 01407 764608.

I gyflwyno’ch diddordeb, anfonwch eich ymholiad i’r cyfeiriad e-bost isod ynghyd â chopi o’ch cynllun busnes.15 Awst 2023 yw’r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio. Bydd yr holl geisiadau’n cael eu hadolygu gan dîm Prosiect y Gronfa Ffyniant Bro a byddir yn rhoi gwybod i’r ymgeiswyr llwyddiannus erbyn 11 Medi 2023 fan bellaf.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logos welsh